โครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ด้วย ชมรมแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย จัดโครงการอบรมการดูแลมารดาในระยะตั้งครรภ์และหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ระหว่างวันที่ ๒๘- ๒๙ มี.ค.๖๓ ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑๔ ก.พ.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: