อบรมหลักสูตร OKRs

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมหลักสูตร OKRs เครื่องมือใหม่การวัดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ๑๐X จำนวน ๒ รุ่น คือวันที่ ๑๑ ธ.ค.๖๒ / วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๓ 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: