ประชุมวิชาการผู้สูงอายุครั้งที่ ๖

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชการผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๖ เรื่อง พยาบาลกับคลินิกผู้สูงอายุ : บทบาทที่ท้าทาย ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พ.ย.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๕ พ.ย.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: