หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ

ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางจักษุ ในวันที่ 1 ก.พ.-31 พ.ค.65 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทร้พยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๔ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: