โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์

ด้วย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๖ ก.ค.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๑๐ ก.ค.๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง