โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ก.ค.๒๕๖๑ ณ รร.ไดมอนด์พลาซ่า สุราษธานี

ผู้สนใจสามารถแจ่งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: