ประชุมวิชาการ

ด้วย ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกฎ จัดประชุมวิชาการ Pharmacotherapy of New Drugs 2019 วันที่ 24-26 เม.ย.2562 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: