ประชุมวิชาการเรื่องความท้าทายและแนวโน้มภาระผู้นำทางการพยาบาล

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการประชุมวิชาการเรื่อง ความท้าทายและแนวโน้มภาวะผู้นำทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ ๑-๒ ส.ค.๒๕๖๒ ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๐ ก.ค.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: