สัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13

ด้วย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 13 "ลงทุนเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ พ.ย.๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: