หลักสูตรอบรมโดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม

ด้วย ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน ๗ หลักสูตร

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dpromote.com

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: