ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 25-27 ก.พ.2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๖ ก.พ.๒๕๖๒ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง