โครงการประชุมวิชาการประจำปี 2558 วพบ.สงขลา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและผลลัพธ์ทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 9-10 ก.ค.58  ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (งบพัฒนาตนเอง) ภายใน 23 มิ.ย.58