โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัด สบช.

ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ในสังกัดสบช. ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รุ่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่้มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์