ประชุมวิชาการเรื่องPharmacotherapy in Infectious Diseases ครั้งที่ 9

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ ในวันที่ 15-17 พ.ย.2560 ณ โรงแรมเอเชีย กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 10 พ.ย.2560 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง