โครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"

ด้วย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "หัวใจของพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน" จำนวน ๒ รุ่น คือ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๓-๔ มิ.ย.๒๕๖๐ 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ มิ.ย.๒๕๖๐

ณ รร.รอยัล ริเวอร์ บางพลัด กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยงบพัฒนาตนเอง 

ไฟล์ประกอบ: