หลักสูตรผึกอบรม ปี๖๓ โดย สำนักสิริพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ด้วย สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดทำหลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ผู้สนใจสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.training.nida.ac.th 

และแจ้งความประสงค์ได้ที่ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล โดยใช้งบพัฒนาตนเอง