ประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

ด้วย มูลนิธิพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ จัดประชุมวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙-๒๑ มิ.ย.๖๑ ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๐ พ.ค.๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: