ขอความร่วมมือไม่สนับสนุนหรือใช้บริการโรงแรมที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ด้วย จังหวัดตรัง ได้ขอความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมใดๆ ในสถานที่เอกชนประเภทโรงแรมหรือสถานประกอบการในลักษณะของการให้บริการประเภทเดียวกับโรงแรม ขอให้พิจารณาสนับสนุนและใช้บริการโรงแรมหรือสถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

โดยตรวจสอบรายชื่อโรงแรมที่ได้รับอนุญาตทั่วประเทศได้ ที่เว็บไซต์ http://multi.dopa.go.th/omd3 และข้อมูลโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องของจังหวัดตรังได้ที่ www.dopatrang.go.th(หัวข้อประชาสัมพันธ์)

หมวดหมู่ข่าว: