ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

ด้วย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่๑ ก.พ. ๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: