โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรต่างๆ ปี ๒๕๖๕

ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรจากสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๘ หลักสูตร

ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง