โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2562

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: