อบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดอบรมเรื่อง การสร้างสรรค์โปรแกรม Chatbot เพื่องานทันตสาธารณสุข ในระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มี.ค.๒๕๖๓ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง 

 

ไฟล์ประกอบ: