ประชุมวิชาการเรื่องความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพความปลอดภัยและแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการเรื่อง ความก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพ ความปลอดดภัย และแนวปฏิบัติด้านเภสัชบำบัดของยาชีววัตถุ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง