ประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน"

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ "แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาของแผ่นดิน" ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙