หลักสูตรเวชปฏิบัติวิกฤตทารกแรกเกิด

ด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยข่อนแก่น จัดอบรมหลักสูตรอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) ระยะการอบรม ๑๗ สัปดาห์ ระหว่างวันที่ ๒๔ ก.พ.- ๒๖ มิ.ย.๖๓ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: