โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางด้านสาธารณสุข

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ก่อนการอบรมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: