โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ด้วย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Game Builder for the 21 Century World เรียนรู้การสร้างเกมเพื่อสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Code Monkey ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธ.ค.๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๐ ธ.ค.๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: