โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เครือข่ายสวสท.ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดข่อนแก่น จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการจัดการเรียนการสอน ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๖-๘ มิ.ย. ๕๙ ณ ณงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี 

 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ พ.ค.๕๙

ไฟล์ประกอบ: