ประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการครบรอบ ๕๐ ปี วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘