ประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย คร้้งที่ ๘/๒๕๕๘

ด้วย ชมรมทันตแพทย์สาธารณสุขแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการชมรมทันตสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ เืพ่อง การพัฒนาทันตบุคลากรสู่การทำงานสหสาขาวิชาชีพ" ระหว่างวันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมพูลแมน จ.ข่อนแก่น

ผู้สนใจสามารถแจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ภายในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

โดยใช้งบพัฒนาตนเอง