อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 23

ด้วยสถาบันพระปกเกล้าได้จัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ ๒๓ 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่  ๗ มิ.ย.๖๔  โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: