อบรมทางการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วย ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดอบรม ๔ หลักสูตร คือ

๑.การพยาบาลเฉพาะทางการพยาบาลผู้จัดการรายกรณีโรคเรื้อรัง รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๕๙

๒.การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.-๒๙ พ.ค.๕๙

๓.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ว รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๙ ก.พ.-๒๖ มิ.ย.๕๙

๔.การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมโรคติดเชื้อ รุ่นที่ ๑๐ ระหว่างวันที่ ๗ มี.ค.-๑๐ ก.ค.๕๙

ผู้สนใจสามารถแจ้งได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง