ประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย ในวันที่ 27-29 ก.ค.58 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 ก.ค.58 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง