โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเรื่องการจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์๔.๐

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ เรื่อง การจัดการปัญหาสุขภาพในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในวันที่ ๒๖ ก.พ - ๒ มี.ค.๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันทีี  ๘ ก.พ.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: