โปรมแกรมการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๙ โดยมหาวิทยาลันสุโขทัยธรรมาธิราช

ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อประชาสัมพันธ์การอบรมให้แก่บุคลากรทราบ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

ไฟล์ประกอบ: