จัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

สถาบันพระบรมราชชนก ประชาสัมพันธ์ ทุนรัฐบาลเพิ่มเติม

ผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมุนษย์

ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

ไฟล์ประกอบ: 
หมวดหมู่ข่าว: