ประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓

ด้วย สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีั ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ส.ค.๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กทม.

ในการนี้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๓ ส.ค.๒๕๖๑ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: