ประชุมวิชาการครั้งงที่๑๐๒ โดยทันตแพทย์สมาคม

ด้วย ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดประชุมวิชาการครั้งที่ ๑๐๒ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ มิ.ย.๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในัวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๙ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง