ประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่๑

ด้วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพครั้งที่๑ ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: