หลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร"

ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร "หลักการการบริหารความเสี่ยงในการบริหารสินทรัพย์และการทุจริตในองค์กร" ขึ้น ระหว่างวันที่ ๘-๙ ธ.ค.๕๙ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑๖ พ.ย.๕๙