โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพประชาชน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติยุคไทยแลนด์ ๔.๐

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง การดูแลสุขภาพประชาชน สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ มีนาคม ๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ไฟล์ประกอบ: