โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 11/2559 เรื่อง New Drug ang Novel Concepts วันที่ 13-17 มิ.ย.59 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 1 มิ.ย.59 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง