ประชุมประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดประชุมวิชาการประจำปีฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป : พยาบาลเวชปฏิบัติในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ ก.พ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมนิว แทรเวิล ลอด์จ จันทบุรี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๖๓ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: