สัมมนาวิชาการงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒

ด้วย สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ มิ.ย.๒๕๖๑ ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กทม.

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๒ มิ.ย.๒๕๖๑ โดยงบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: