ประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ICAPH 2018

ด้วย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ.2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรามนุษย์ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: