ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี๒๕๖๐

กระทรวงสาธารณสุขและสมาคมนักบริหารสาธารณสุข ได้จัดประชุมวิชาการบริหารสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง สาธารณสุข ยุค Thailand๔.๐ ระหว่างวันที่ ๓-๕ พ.ค.๖๐ ณ รร.เอเชียแอร์พอร์ท ปทุมธานี

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๖ เม.ย.๖๐ โดยงบพัฒนาตนเอง