ประชุมวิชการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๘

กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการการทรวงสาธารณสุขและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ กันยายน ๒๕๕๘

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๒๗ ส.ค.๕๘ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง