หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาเวชปฏิบัติทั่วไป(การรักษาโรคเบื้องต้น)รุ่นที่ 20/2562

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ได้จัดอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 20/2562 ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.2561-29 มี.ค.2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ 7 พ.ย.2561 โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: