โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข

โครงการอบรมระยะสั้นทันตสาธารณสุข สำหรับทันตแพทย์  ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วย

ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายในวันที่ ๑ ก.พ.๒๕๖๓ โดยใช้งบพัฒนาตนเอง

ไฟล์ประกอบ: