ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่๙ ปี ๒๕๕๘

ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่๙ ปี ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ได้ ณ กลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ภายในวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๘